Bkav CA có ký được trên Excel 2003 hay không?  
10:54 | 17/03/2015

Hiện nay, CKS của các nhà cung cấp khác không hỗ trợ ký trên Excel 2003. Sử dụng CKS của Bkav CA thì có thể ký trên Excel 2003.