Cục Thuế Quảng Nam công khai đường dây nóng  
15:46 | 24/08/2016

Để tiếp nhận những vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp, người dân cũng như những phản ánh về công chức có thái độ phiền hà, nhũng nhiễu, Cục Thuế Quảng Nam ban hành Quyết định số 6001/QĐ-CT ngày 18/8/2016 về việc thiết lập công khai đường dây nóng và địa chỉ Email của Cục trưởng Cục Thuế, Chi cục trưởng các Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố. Cụ thể danh sách đường dây nóng:
 
STT Họ, tên, chức vụ, đơn vị Số điện thoại (Mã vùng 0510) Email
01 Ông: Ngô Bốn, Cục trưởng, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam 3.812790 nbon.qna@gdt.gov.vn
02 Bà: Trần Thị Thanh Thủy, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế TP Tam Kỳ 3.859153 thuyttt.qna@gdt.gov.vn
03 Ông:Trần Quang Mai, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế TP Hội An 3.606607 tqmai.qna@gdt.gov.vn
04 Ông:Phùng Nhanh, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế TX Điện Bàn 3.867406 pnhanh.qna@gdt.gov.vn
05 Ông: Trần Văn Bảy, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Duy Xuyên 3.877888 tvbay.qna@gdt.gov.vn
06 Ông: Hà Văn Sự, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Đại Lộc 3.747154 hvsu.qna@gdt.gov.vn
07 Ông: Trương Duy Công, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Thăng Bình 3.874382 tdcong.qna@gdt.gov.vn
08 Ông: Phan Ngọc Liễn, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Quế Sơn 3.885287 pnlien.qna@gdt.gov.vn
09 Ông: Lê Vĩnh Nhàn, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Núi Thành 3.871591 lvnhan.qna@gdt.gov.vn
10 Ông: Nguyễn Thế, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Tiên Phước 3.884003 nthe.qna@gdt.gov.vn
11 Ông: Nguyễn Viết Tùng, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Nam Giang 3.792339 nvtung.qna@gdt.gov.vn
12 Ông: Nguyễn Đăng Phận, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Phú Ninh 3.890490 ndphan.qna@gdt.gov.vn
13 Ông: Ka Lâu Den, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Tây Giang 3.796589 klden.qna@gdt.gov.vn
14 Ông: Trần Hữu Thuấn, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Đông Giang 3.898599 ththuan.qna@gdt.gov.vn
15 Ông: Lâm Văn Hy, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Hiệp Đức 2.243502 hylv.qna@gdt.gov.vn
16 Ông: Nguyễn Phước Khanh, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Phước Sơn 3.881989 npkhanh.qna@gdt.gov.vn
17 Ông: Trần Sơn Dũng, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Bắc Trà My 3.604072 tsdung.qna@gdt.gov.vn
18 Ông: Nguyễn Đình Quế, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Nông Sơn 3.505797 ndque.qna@gdt.gov.vn
19 Ông: Bùi Ngọc Hồng, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Nam Trà My 3.880335 bnhong.qna@gdt.gov.vn
 
Động thái này thể hiện quyết tâm của Cục Thuế Quảng Nam trong việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế theo Chỉ thị số 01/CT-TCT của Tổng cục Thuế và Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia./.