Hướng dẫn gửi Thuyết minh Báo cáo tài chính  
18:29 | 09/10/2013

Bạn đăng nhập vào trang http://noptokhai.vn bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp.

Chọn chức năng "Nộp tờ khai" để gửi Báo cáo tài chính

Chọn đường dẫn đến thư mục chứa file Báo cáo tài chính

Chọn "Gửi phụ lục" để gửi Thuyết minh Báo cáo tài chính

Ấn "Chọn tệp tin" để tìm đường dẫn đến thư mục chứa file Thuyết minh Báo cáo tài chính

Chọn file Thuyết minh BCTC để nộp

Ấn "Ký và gửi tờ khai" để gửi bộ Báo cáo tài chính

Nhập Mã PIN và ấn "Login" để hoàn thành việc ký tờ khai

Kết quả giao dịch là "Tờ khai được chấp nhận"