Khi gửi Giấy nộp tiền thành công sẽ có bao nhiêu Chữ ký số? Đó là những Chữ ký số của đơn vị nào?  
14:23 | 16/09/2015

Trả lời:
Giấy nộp tiền được hạch toán thành công bên Ngân hàng sẽ hiển thị 04 Chữ ký số, bao gồm:
  • Chữ ký số của doanh nghiệp
  • Chữ ký số của BkavCA
  • Chữ ký số của TCT
  • Chữ ký số của Ngân hàng