Thông tin trường “Số tài khoản” trong phần Đăng ký Nộp thuế điện tử khai báo như thế nào?  
14:06 | 16/09/2015

Trả lời:
Số tài khoản chính là số tài khoản của bạn tại Ngân hàng thương mại nơi bạn muốn đăng ký thực hiện nộp thuế.
Lưu ý: Trường “Số tài khoản” không bắt buộc nên bạn có thể điền hoặc không điền (không cho phép dùng ký tự đặc biệt)