Bkav CA có ký được trên Excel 2003 hay không?
Hiện nay, CKS của các nhà cung cấp khác không hỗ trợ ký trên Excel 2003. Sử dụng CKS của Bkav CA thì có thể ký trên Excel 2003.