Một USB Token có thể sử dụng cho 2 doanh nghiệp, tổ chức được không?
Một USB Token không thể sử dụng cho 2 doanh nghiệp, tổ chức được.