Ngày nộp thuế được cơ quan thuế chấp nhận là ngày nào?
Trả lời:
Theo Thông tư 85, ngày nộp thuế được cơ quan thuế ghi nhận là ngày ngân hàng trích nợ tài khoản của bạn để nộp thuế cho doanh nghiệp.