Tờ khai thuế GTGT Kinh doanh ngoại tỉnh (05/GTGT) có gửi được qua mạng hay không?
Hiện tại với hình thức kê khai thuế qua mạng thì mỗi một doanh nghiệp chỉ có thể gửi tờ khai đến 1 Cơ quan Thuế nhất định, chính là cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp mình. Trong khi đó tờ 05/GTGT của khách hàng lại không phải nộp đến cơ quan quản lý thuế của mình. Vì vậy để nộp tờ khai 05/GTGT khách hàng vui lòng nộp bản giấy trực tiếp ở Chi cục thuế nơi mà khách hàng phát sinh thuế ngoại tỉnh.