Tôi được đăng ký sử dụng Nộp thuế điện tử tối đa với bao nhiêu Ngân hàng?
Trả lời:
Bạn có thể đăng ký sử dụng NTĐT với 35 ngân hàng đã kết nối với hệ thống của Tổng cục Thuế.