Tôi được phép thay đổi những thông tin nào trên ứng dụng NTĐT?
Trả lời:
Bạn được phép thay đổi những thông tin sau:
  • Điện thoại
  • Thư điện tử
  • Số serial chứng thư số