Trong một Giấy nộp tiền được nộp bao nhiêu loại thuế?
Trả lời:
Trong một GNT chỉ được phép nộp cho một Loại thuế.
Hiện nay, ứng dụng NTĐT đang cho phép nộp các Loại thuế sau:
  • Thuế Nội Địa
  • Thuế Trước Bạ