Video Hướng dẫn Kê khai và Nộp Hồ sơ HN21/VN21a - Tạm dừng đóng vào quỹ Hưu trí và Tử tuất

Bấm vào để phóng to

Ghi chú:

- Bạn có thể xem Hướng dẫn Kê khai và Nộp Hồ sơ HN21 - Tạm dừng đóng vào quỹ Hưu trí và Tử tuất bằng Hình ảnh tại đây.

- Bạn có thể xem Hướng dẫn Kê khai và Nộp Hồ sơ VN21a - Tạm dừng đóng vào quỹ Hưu trí và Tử tuất bằng Hình ảnh tại đây.